Privacybeleid

 

Ons website-adres is: https://www.relatiedesk.nl.

Hoe gaan wij met uw gegevens om?

Aanmeldformulieren
Wij maken geen gebruik van contact- of aanmeldformulieren

Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling
Informatie uitwisseling met andere organisaties door onze sociaal werkers mag alleen met uw toestemming. Een uitzondering is als er een vermoeden of sprake is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Een sociaal werker is dan verplicht om de Meldcode in gang te zetten. Dit zal altijd met u besproken worden. Meer informatie vindt u op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode.

Cookies
Op www.relatiedesk.nl maken we geen gebruik van cookies.

Regeling privacy en klachten
Onze regeling wordt op dit moment herzien en zal hier binnenkort worden gepubliceerd.